صلاحیت های شرکت مهندسین مشاور فربر طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور

  • تخصص ساختمانی
  • پايه سه
  • مدیریت طرح، تخصص راه آهن
  • پایه یک
  • تخصص راهسازی
  • پایه های یک و دو
  • تخصص راه آهن
  • پایه یک

صلاحیت ها و پایه ها

سازمان برنامه و بودجه کشور صلاحیت شرکت مهندسین مشاور فربر را با توجه به سوابق کار شرکت، مدیران و نیز توانایی های آن به شرح ذیل اعلام نموده است: پايه يک تخصص راه آهن پايه هاي يک و دو تخصص راهسازي پايه سه تخصص ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی پایه یک خدمات مدیریت طرح ، تخصص راه آهن

صلاحیت ها و پایه انجام خدمات مشاوره
رشته تخصصیپایهتعداد کار مجاز
راه آهن16
راهسازی16
راهسازی25
ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی34
خدمات مدیریت طرح ، تخصص راه آهن 1