صلاحیت های شرکت مهندسین مشاور فربر طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور

  • تخصص ساختمانی
  • پايه سه
  • مدیریت طرح، تخصص راه آهن
  • پایه یک
  • تخصص راهسازی
  • پایه های یک و دو
  • تخصص راه آهن
  • پایه یک

نمودار سازمانی

همانگونه که در نمودار ملاحظه می گردد ساختار سازمانی شرکت به صورت ماتریسی می باشد. در این ساختار که یک ساختار دوبعدی است در یک بعد مدیران بخش های تخصصی جهت انجام وظایف مختلف و در بعد دیگر مدیران پروژه های مطالعاتی و نظارتی قرار دارند که به صورت ماتریسی به هم مربوط می شوند. قابل ذکر است که کارایی ساختار سازمانی شرکت در آینده با استفاده از برنامه ریزی استراتژیک و فرایندهای ممیزی کنترل و در صورت نیاز نسبت به اصلاح و یا تکمیل آن اقدام خواهد شد.

image